ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Όχι στην καταστροφή του Ερασίνου και της Βραυρώνας!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Όχι στην καταστροφή του Ερασίνου και της Βραυρώνας!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και ο Σύλλογος Πολιτών υπέρ των ρεμάτων, Ροή, εκφράζουμε τη σθεναρή αντίρρησή μας στις προγραμματιζόμενες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην κοίτη του Ερασίνου, κοντά στους δύο αρχαιολογικούς χώρους της Βραυρώνας, σπάνιου κομματιού γης, που έχει απομείνει στην Αττική γη και το οποίο συνδυάζει τη γοητεία του νερού, και του πολιτιστικού και φυσικού τοπίου. Το αντιπλημμυρικό έργο είναι ελλιπώς μελετημένο και αγνοεί το καθεστώς προστασίας της περιοχής (https://youtu.be/oh7R56b1ZGQ).

Η περιοχή όπου θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνει τον υγρότοπο εκβολής και την κοίτη του ποταμού σε μήκος 10 χιλιομέτρων. Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης που θα καταστραφεί και οι γύρω αγροτικές και λοφώδεις περιοχές είναι ήδη ενταγμένες στο δίκτυο Νatura 2000. Σημειώνεται επίσης ότι μεγάλα τμήματα του Ερασίνου, έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ως υγρότοποι Α’ προτεραιότητας Αττικής, μετά από υποχρεώσεις προστασίας που έθεσε το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής- Αθήνας. Στην περιοχή που προβλέπεται να καταστραφεί από τα έργα βρίσκονται και ο υγρότοπος της εκβολής κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αρτέμιδος και οι πηγές Πύργου Βραυρώνας. Οι πηγές αυτές βρίσκονται 5 χιλιόμετρα από την ακτή, αναβλύζουν μέσα στην ξερή αγροτική περιοχή και διατηρούν νερό στη κοίτη ακόμα και το καλοκαίρι. Έτσι συντηρούν είδη υδρόβιας πανίδας μεταξύ των οποίων και το προστατευόμενο ενδημικό Αττικόψαρο. Ο αρμόδιος κρατικός φορέας ΟΦΥΠΕΚΑ καθώς και το ΕΛΚΕΘΕ επιβεβαιώνουν τον κίνδυνο από τα έργα για την βιοποικιλότητα.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο Σύλλογος ΡΟΗ, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών έχουν κινητοποιηθεί για να αποτρέψουν την καταστροφή της κοίτης του Ερασίνου με προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Βραυρώνας, με την συνδιοργάνωση ημερίδας (https://www.youtube.com/watch?v=CKI0Cpmka4E&t=12419s), την υποβολή κοινού υπομνήματος με μελετημένες προτάσεις στο ΥΠΕΝ, αλλά και σχετικών νομικών ενεργειών.

Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις φανερώνουν αδιαφορία για το αρχαιολογικό τοπίο, τη βιοποικιλότητα, τη γεωργία, την Αττική και τους κατοίκους της και παραβλέπουν σημαντικά και θεσμικά προστατευμένα στοιχεία του περιβάλλοντος. Επίσης, έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές της αειφορίας, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, προωθούν παρωχημένες αντιλήψεις στον σχεδιασμό της διαχείρισης του αντιπλημμυρικού κινδύνου, οι οποίες δεν συνυπολογίζουν την Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και αντιλαμβάνονται την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, ως πεδίο προώθησης μεγάλων τεχνικών έργων.

Με αφορμή την περίπτωση του Ερασίνου και της Βραυρώνας η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Η ΡΟΗ επισημαίνουν την αναγκαιότητα ενίσχυσης της αντίληψης ότι οι διευθετήσεις των ρεμάτων οφείλουν να πραγματοποιούνται με φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις, να έχουν τη μικρότερη δυνατή έκταση, να είναι πλήρως τεκμηριωμένες και να σέβονται το τοπίο και τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Σήμερα σε όλη τη χώρα πολλά οικοσυστήματα ρεμάτων κινδυνεύουν με προγραμματισμένα έργα εγκιβωτισμού -εγκλωβισμού του νερού με την μέθοδο των συρματοκιβωτίων τα οποία χαρακτηρίζονται ως «οικολογικά» ενώ οι επιπτώσεις κατασκευής τους είναι απόλυτα καταστροφικές. Τέλος αξίζει να τονιστεί ότι η διαχείριση των ρεμάτων επ’ ουδενί λόγω δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τεχνικό έργο ικανό να διευκολύνει την οικιστική ανάπτυξη δεδομένου ότι κύριο στοιχείου του βιώσιμου σχεδιασμού των χρήσεων γης είναι η προστασία και η ανάδειξη των υδάτινων ροών και των ευρύτερων ζωνών επιρροής τους.

Είδος Καταχώρησης
Submitted by radmin on