Καταστατικό

Σύλλογος Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων με τον διακριτικό τίτλο «Ροή»,

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Επωνυμία - Έδρα
Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων» και τον διακριτικό τίτλο «Ροή», που θα έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η προστασία των ρεμάτων και των ποταμών, πρωτίστως εντός του αστικού ιστού στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στο σκεπτικό της προστασίας μπορούν να συμπεριλαμβάνονται όλα τα ρεμάτια, χειμαρρικά και ποτάμια οικοσυστήματα, φυσικά ή και τεχνητά (όπως τεχνητές λίμνες, κανάλια, αυλάκια κ.α.), καθώς και οι σχετικές προστατευταίες κατασκευές (γέφυρες, υδραγωγεία κ.α.).

 2. Η διατήρηση και προστασία των ποταμών και ρεμάτων μέσα στις πόλεις, από τις πηγές ως τις εκβολές τους. Η ανάδειξη και διαχείριση των ρεμάτων αυτών, καθώς και η αποκατάσταση των ρεμάτιων, παραρεμάτιων και παραποτάμιων ενδιαιτημάτων.

 3. Η προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος στα ρέματα και του περιβάλλοντος εν γένει από τις παρεμβάσεις ιδιωτών, δημόσιων και δημοτικών φορέων, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και η εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας με σεβασμό προς τις πολιτιστικές αξίες.

 4. Να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις για να προωθήσει τους σκοπούς του και ιδίως να προστατεύει και να αναδεικνύει την αξία του οικοσυστήματος γενικά και των ρεμάτων ειδικότερα, να αποτρέπει με κάθε νόμιμο μέσο οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να έχει εν γένει επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον και ιδίως για τα ρέματα, να αποτρέπει, μέσα στα πλαίσια που παρέχει ο νόμος, οποιαδήποτε ενέργεια αντιβαίνει στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ή υποβαθμίζει τις συνθήκες διαβίωσης (ιδίως σε ότι αφορά πιθανότητα περιβαλλοντικής ζημίας) με έμφαση στην προστασία των ρεμάτων και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.

 5. Να συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και με πολίτες, κοινωνικές ομάδες, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων, για να προωθεί ιδέες που σχετίζονται με την προστασία των ρεμάτων και γενικότερα του περιβάλλοντος και την προβολή της πολιτιστικής παράδοσης. Να διενεργεί και να υποστηρίζει οικολογικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες (γενικά, αλλά ιδίως υπέρ των ρεμάτων) στην Ελλάδα καθώς και η συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες στο εξωτερικό. Να δημιουργεί δίκτυο/ δίκτυα συνεργασίας και πληροφόρησης για την παροχή τεχνικής, επιστημονικής και νομικής βοήθειας σε πρωτοβουλίες τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα καθώς και να δημιουργεί υποδομές για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών. Να προωθεί καλές πρακτικές διαχείρισης των ρεμάτων και ποταμών, και παροχής τεχνογνωσίας, καθώς και να προωθεί κάθε δυνατότητα εξυπηρέτησης των σκοπών του, μέσω της συνεργασίας με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄και β΄ βαθμού), καθώς και με κρατικούς φορείς και ευρωπαϊκές αρχές.

 6. Να επηρεάζει με νόμιμο τρόπο στις αποφάσεις που αφορούν τα ρέματα αλλά και το περιβάλλον γενικότερα, με στόχο την προστασία τους και την προστασία της οικολογικής ισορροπίας εν γένει, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη. Τέτοιου τύπου επιρροές ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι η απεύθυνση σε Δημόσιους και Δημοτικούς φορείς, η προσφυγή στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, η συνεργασία με ιδιώτες, η αναφορά σε ευρωπαϊκές αρχές, αλληλογραφία σε Ανεξάρτητες Αρχές, κλπ. Γενικά, να αξιοποιεί τις δυνατότητες κάθε είδους βοήθειας που μπορεί να προκύψει από κυβερνητικές, δημοτικές, ευρωπαϊκές και άλλες αρχές, για να προχωρήσει σε έργα που θα υλοποιούν δράσεις σχετικές με τους σκοπούς της ίδρυσης του Συλλόγου.

 7. Να κινητοποιεί τους κατοίκους, φορείς και ομάδες πολιτών για όλα τα προβλήματα των ρεμάτων και των ποταμών, αλλά και για θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά με τη δημιουργία ομάδων εργασίας, προβληματισμού, και προτάσεων για την επίλυσή τους.

 8. Να προωθεί την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού, σε θέματα που αφορούν στην αξία και προστασία των ρεμάτων και των ποταμών, καθώς και στο ρόλο που αυτά έχουν για την ποιότητα της ζωής στην πόλη, όπως και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα.

 9. Να προωθεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής γνώσης και συνείδησης στην Αττική και ανά την Ελλάδα και επίσης να προωθεί τη διάδοση της ιδέας του οικολογικού κινήματος σαν συνισταμένη μιας σφαιρικής αντίληψης, της ποιότητας ζωής, της υγείας και του δικαιώματος των πολιτών για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον.

 10. Να εκπονεί ή να δίδει εντολές προς εκπόνηση ερευνών και μελετών στα θέματα που αφορούν στην προστασία και διαχείριση των ρεμάτων και ποταμών και εν γένει του περιβάλλοντος.

 11. Στη βάση της εθελοντικής πρωτοβουλίας και προσφοράς, να κινητοποιεί τους πολίτες και τους οργανωμένους φορείς προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης και προβολής των ζητημάτων που αφορούν τα ρέματα και τους ποταμούς και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος, με στόχο την προσέλκυση και το ενδιαφέρον όλων των πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Νομού και όχι μόνο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
 

Μέσα επίτευξης των σκοπών:
Για την επίτευξη των στόχων του, ο Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο. Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) αναφέρουμε:

 1. Εκδόσεις (βιβλία, φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικά δελτία, περιοδικά και κάθε είδους έντυπα) καθώς και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προώθηση μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, δημιουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας και newsletter κλπ) και η δημοσιοποίηση με κάθε νόμιμο τρόπο θεμάτων και δραστηριοτήτων που χρήζουν αντιμετώπισης καθώς και των θέσεων του συλλόγου.

 2. Δημοσίευση άρθρων και συνεντεύξεων σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο. Συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές περιβαλλοντικής θεματολογίας γενικά και ιδίως σε σχέση με την προστασία των ρεμάτων και ποταμών.

 3. Τεκμηρίωση με ψηφιακά μέσα και παραγωγή ντοκιμαντέρ

 4. Υποβολή αιτήσεων, ερωτημάτων, καταγγελιών, αναφορών, υπομνημάτων, επιστολών (καθώς και ανοιχτών επιστολών) προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, τις οποίες θα δημοσιοποιεί.

 5. Προσφυγές στην αστική, ποινική, διοικητική δικαιοσύνη, είτε στα εθνικά δικαστήρια είτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σε διεθνείς οργανισμούς.

 6. Συνεργασίες με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις (εγχώριες ή μη) και φορείς με παρεμφερείς σκοπούς

 7. Συνεργασία με τους σχετικούς φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 8. Συνεργασία με συλλόγους, οργανώσεις, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς, ιδιωτικούς, κρατικούς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού στην Ελλάδας και το εξωτερικό.

 9. Δικτύωση με άλλους ελληνικούς και διεθνείς φορείς, για την προώθηση των κοινών στόχων

 10. Οργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, συνεδρίων, συζητήσεων, διαλέξεων, κλπ) καθώς και συμμετοχή σε αντίστοιχες είτε έχουν οργανωθεί από τον ίδιο το σύλλογο είτε από άλλους φορείς, με παρουσιάσεις, παρεμβάσεις, σχόλια, ομιλίες κλπ.

 11. Οργάνωση εκπαιδευτικών, φυσιολατρικών εκδρομών και αυτοψιών σε ρέματα και ποταμούς και μέρη περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

 12. Παρακολούθηση του σχετικού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου, καθώς και γνωμοδότηση στο σχετικό νομοθετικό έργο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Δημιουργία νομικής ομάδας που θα ασχολείται με την μελέτη, υποστήριξη και προώθηση των θεμάτων που θα προκύψουν.

 

 1. Ίδρυση κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, μουσείων, παραρτημάτων στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, εγκατάσταση info kiosk για την προώθηση ενημέρωσης αναφορικά με τους στόχους του συλλόγου.

 2. Δημιουργία τοπικού ή ιντερνετικού ραδιοφωνικού σταθμού, βιβλιοθήκης και έκδοση τοπικής εφημερίδας

 3. Η συμμετοχή σε προγράμματα οικολογικά, περιβαλλοντικά, και αναπτυξιακά, που οργανώνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 4. Η συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας κατά θέμα (με αποφάσεις του Δ.Σ.), εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

 5. Συμμετοχή σε ομοσπονδία αντίστοιχων σκοπών που τυχόν υπάρχει ή θα δημιουργηθεί σε πανελλήνια ή και σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

 6. Η συμμετοχή σε προγράμματα οικολογικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, και αναπτυξιακά που οργανώνονται από ευρωπαϊκούς, εγχώριους, τοπικούς δημόσιους (δημοτικούς) ή ιδιωτικούς φορείς. Η συμμετοχή ή η υλοποίηση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς του Συλλόγου, στηρίζονται σε εθελοντική προσφορά και στοχεύουν στην άντληση οικονομικών πόρων με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίησή τους σε ανάλογες, με τους σκοπούς του Συλλόγου δράσεις.

 7. Η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των μελών του συλλόγου, των πολιτών και των διαφόρων φορέων και των αρχών

 8. Να συλλέγει και δημοσιοποιεί με όλα τα μέσα πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα των υδάτων με την ευρεία έννοια περιλαμβανομένων των κατακρημνίσεων ομβρίων και υδατικών αποθεμάτων και δικτύου υπογείων γλυκών υδάτων καθώς και υποθαλάσσιων πηγών και υπογείων ποταμών. Να καταμετρά και δημοσιοποιεί και άλλες πηγές υγρασίας όπως πάχνη, ομίχλη κτλ.

 

ΑΡΘΡΟ 4
 

Μέλη

Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής σε σωματεία από 18 ετών (συμπληρωμένα) και αποδέχεται τους σκοπούς του.

Τα τακτικά μέλη πληρώνουν άπαξ την πρώτη φορά που εγγράφονται τέλος εγγραφής αρχικού ύψους 10 ευρώ που καθορίζεται από το ΔΣ και ανά έτος συνδρομή (το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο – και αρχικώς ορίζεται στα 10 ευρώ) και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Επίσης, δικαιούνται να λαμβάνουν δωρεάν τα ενημερωτικά έντυπα που εκδίδει ο Σύλλογος, καθώς και ένα αντίτυπο από κάθε άλλη έκδοση. Όσα μέλη σταματήσουν να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή, αυτομάτως θα μεταπίπτουν στην κατηγορία των υποστηρικτών μέχρις ότου να είναι και πάλι ταμειακώς εντάξει.

Υποστηρικτής του Συλλόγου Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων «Ροή», μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής σε σωματεία από 18 ετών (συμπληρωμένα) και αποδέχεται τους σκοπούς του. Οι υποστηρικτές δεν καταβάλουν συνδρομή, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν λαμβάνουν δωρεάν τα έντυπα, τις εκδόσεις κλπ του Συλλόγου.

Αρωγό Μέλος του Συλλόγου Πολιτών υπέρ των Ρεμάτων «Ροή», μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής σε σωματεία από 18 ετών (συμπληρωμένα) και αποδέχεται τους σκοπούς του, ή κάθε νομικό πρόσωπο, το οποίο καταβάλει ένα χρηματικό ποσό μεγαλύτερο από τη συνδρομή, χωρίς την απαίτηση να προβληθεί η δωρεά του αυτή. Τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όμως δικαιούνται να λαμβάνουν δωρεάν τα ενημερωτικά έντυπα που εκδίδει ο Σύλλογος, καθώς και ένα αντίτυπο από κάθε άλλη έκδοση για το έτος πραγματοποίησης της δωρεάς, ή για άλλο χρονικό διάστημα με απόφαση ΔΣ.

Ομότιμα μέλη γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. άτομα που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στην προσπάθεια του συλλόγου να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του. Τα ομότιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των τακτικών μελών εκτός από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και δεν πληρώνουν συνδρομή.

 

AΡΘΡΟ 5
Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους σκοπούς του και προσφέρεται να εργασθεί για την πραγματοποίησή τους. Την αίτηση αυτή έχει το δικαίωμα το Δ.Σ. του Συλλόγου, να την απορρίψει, εφόσον κρίνει ότι εκείνος που ζητεί να γίνει μέλος δεν μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. Το υποψήφιο μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση, εφόσον το αιτηθεί μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση προς αυτό απορριπτικής απόφασης του ΔΣ.


 

ΑΡΘΡΟ 7

 

Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο με δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού πληρώσει τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του. Το μέλος μπορεί να διαγραφεί από το Σύλλογο, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν παραβαίνει το καταστατικό ή ενεργεί αντίθετα προς αυτό και ιδίως:

 1. Όταν προβαίνει σε ενέργειες που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές του συλλόγου.

 2. Όταν δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον σύλλογο (καταβολή συνδρομής)

 3. Όταν εμποδίζει την εκτέλεση αποφάσεων των οργάνων του συλλόγου.

 4. Όταν αντιστρατεύεται στις θέσεις, αρχές, αποφάσεις ή σκοπούς του συλλόγου.

 5. Όταν προβαίνει δημόσια σε κατηγορίες ή και συκοφαντίες άλλων μελών του συλλόγου και γενικά με την συμπεριφορά του βλάπτει τους στόχους του συλλόγου

 


 

Η απόφαση διαγραφής επιφέρει έννομα αποτελέσματα μόνο μετά την κοινοποίησή της. Το μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση, για ακύρωση της απόφασης διαγραφής του. Η προσφυγή κατατίθεται στο γραμματέα του συλλόγου, με απόδειξη μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης διαγραφής του. Αν γίνει προσφυγή, η απόφαση της διαγραφής δεν εκτελείται μέχρι που να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 8
Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να μετέχουν στις εκδηλώσεις του συλλόγου, να πληρώνουν έγκαιρα τις συνδρομές τους και να εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του.


 

AΡΘΡΟ 9
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζουν σε όλα τα θέματα. Δικαίωμα εκλογής στα όργανα του συλλόγου έχουν τα μέλη που έχουν εγγραφεί 4 μήνες τουλάχιστον πριν από την εκλογή. Ο όρος αυτός δεν ισχύει για την πρώτη μετά την έγκριση του αρχικού καταστατικού εκλογή. Η οφειλή συνδρομών αναστέλλει τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες, καθώς και το δικαίωμα εκλογής, υπάρχει όμως δυνατότητα τακτοποίησης των εκκρεμών οφειλών την ημέρα της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης με ταυτόχρονη αποκατάσταση δικαιωμάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Πόροι
Πόροι του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών, το τέλος εγγραφής, τυχόν έκτακτες εισφορές που θα επιβάλει η Γενική Συνέλευση, οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις του κράτους, του δήμου, της ευρωπαϊκής ένωσης ή διεθνών οργανισμών, των αρωγών μελών, άλλων νομικών προσώπων και γενικά τρίτων και έσοδα από εκτέλεση προγραμμάτων, διοργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών ή από εν γένει δραστηριότητες του συλλόγου, η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, πρόσοδοι από την περιουσία του συλλόγου, κληρονομιές,δωρεές, χορηγίες, από την πώληση έντυπου ή και οπτικοακουστικού υλικού, άλλων διαφημιστικών/αναμνηστικών αντικειμένων ή διαφημιστικών καταχωρήσεων στα έντυπα ή στα ηλεκτρονικά μέσα του συλλόγου, και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.

Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση δεν πρέπει να δεσμεύει την ανεξαρτησία και την αυτονομία του συλλόγου. 

Όλα τα έσοδα του συλλόγου παρουσιάζονται μαζί με τα υπόλοιπα οικονομικά του συλλόγου την ετήσια οικονομική έκθεση κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Γενική Συνέλευση
 

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του συλλόγου. Αυτή αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν έχει αρμοδιότητα το Δ.Σ. Συγκαλείται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το 20% των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, οι αιτούντες μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από έγγραφη πρόσκληση που απευθύνεται προς όλα τα μέλη τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία σύγκλησης με οποιονδήποτε τρόπο (έγγραφες προσκλήσεις, φαξ, ηλεκτρονικά μηνύματα κλπ) και με ανακοίνωση στα ηλεκτρονικά μέσα του συλλόγου. Στην έγγραφη πρόσκληση ή την ανακοίνωση θα αναφέρονται όλα τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στην συγκαλούμενη Γ.Σ. καθώς επίσης η μνεία ότι αν δεν υπάρχει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλες ημερομηνίες, κατά τα κατωτέρω.

Στη Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, καθώς και απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να προτείνουν οποιαδήποτε θέματα προς συζήτηση στη Γ. Σ. όταν το ζητήσουν εγγράφως τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκληση της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να τα συμπεριλάβει στα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ.

Στη Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν όλα τα ομότιμα μέλη και από τα τακτικά μέλη μόνο όσα είναι ταμειακά εντάξει δηλ. έχουν καταβάλλει την οικονομική τους συνδρομή μέχρι και τον μήνα που συγκαλείται η Γ.Σ., πράγμα που μπορούν να πράξουν και την ίδια ημέρα. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να παραστούν χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει τουλάχιστον το 50% των ταμειακά εντάξει μελών του. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται αυτοδίκαια νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όταν συμμετέχει το 25% των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται αυτοδίκαια νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χώρο , την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όσα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη και αν παρευρίσκονται.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει διμελές προεδρείο το οποίο εκλέγεται από αυτήν. Το προεδρείο της Γ.Σ. απαρτίζεται από τον πρόεδρο της, που την διευθύνει και τον γραμματέα, που τηρεί τα πρακτικά, και που μπορεί να είναι ο Γραμματέας του Συλλόγου.

Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για τις αρχαιρεσίες δηλαδή εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και για προσωπικά ζητήματα.

 

ΑΡΘΡΟ 12:

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

 

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:


 

 1. Εκλέγει προεδρείο που διευθύνει της εργασίες της.

 2. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Δ.Σ.

 3. Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 4. Αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή και τη διαγραφή μελών.

 5. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και την διάλυση του συλλόγου.

 6. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

 7. Αποφασίζει για την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη

 8. Αποφασίζει για τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών


 

ΑΡΘΡΟ 13

Αποφάσεις

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμο ή το καταστατικό.

Όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία, οι αποφάσεις σε όλα τα όργανα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Οι αποφάσεις του συλλόγου που λαμβάνονται από τη Γ.Σ. είναι δεσμευτικές για τα μέλη.

Οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται μόνο με απόφαση της Γ. Σ.

Για την τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των ¾ των μελών που παραβρίσκονται σε αυτή και με απαρτία το ½ των μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένων. Με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασισθεί και η διάλυση του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Διοικητικό Συμβούλιο


Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου είναι 6μελές, και περιλαμβάνει το Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας) και δύο μέλη. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια. Μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα με πρωτοβουλία του πλειονοψηφήσαντα συμβούλου, εκλέγοντας μεταξύ τους τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία του συλλόγου. Αν κάποιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους. Αν παραιτηθεί μέλος του προεδρείου, η συγκρότηση σε σώμα γίνεται εκ νέου, ώστε να αναπληρωθεί με νέα μεταξύ των μελών ψηφοφορία η κενή ή κενές θέσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότητες ΔΣ

Οι εργασίες και οι δραστηριότητες του συλλόγου συντονίζονται και διεκπεραιώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. διαχειρίζεται τις υποθέσεις του συλλόγου όσον αφορά στην πραγματοποίηση του σκοπού του και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Έχει αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα, εκτός από εκείνα που ρητά έχουν ανατεθεί στη Γενική Συνέλευση.

H σύνταξη, υποβολή και εκτέλεση προτάσεων για την αξιοποίηση προγραμμάτων (εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών) σχετικούς με τους στόχους του συλλόγου

 

ΑΡΘΡΟ 16

Διαδικασία Συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων ΔΣ
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο μια φορά το δίμηνο, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Τρία μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση του συμβουλίου, με αίτησή τους στον πρόεδρο. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική, μέσα σε 20 ημέρες. Αν ο πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τέσσερις σύμβουλοι. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών. Η ψηφοφορία είναι ονομαστική, μυστική δε μόνο επί προσωπικών θεμάτων ή εφόσον ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, μυστική ή φανερή, σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας, αν μεν πρόκειται για φανερή ψηφοφορία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, επί δε μυστικής ψηφοφορίας επαναλαμβάνεται στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτο με απόφαση της ΓΣ και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Κενές θέσεις συμβούλων, που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά σειρά της επιτυχίας τους. Εάν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης δεν ανέρχεται σε τρία (3) και δεν υφίστανται νόμιμοι αναπληρωματικοί, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 17

Πρόεδρος - Αντιπρόεδρος
Ο πρόεδρος του συλλόγου εκπροσωπεί το σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του, μπροστά σε όλες τις αρχές και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με το γραμματέα όλα τα έγγραφα του συλλόγου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος ο οποίος επίσης βοηθά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του.

 

ΑΡΘΡΟ 18

Γενικός Γραμματέας
Ο γενικός γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών και επιμελείται για την αλληλογραφία του συλλόγου. Επίσης, φυλάει τα βιβλία του συλλόγου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το αρχείο και τη σφραγίδα του συλλόγου. Προσυπογράφει τα έγγραφα με τον πρόεδρο. Όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Ταμίας
Ο ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων του συλλόγου, με βάση αποδείξεις. Κάνει πληρωμές, φυλάει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και το ενημερώνει τακτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 20

Επιτροπές Εργασίας

Για τη διεκπεραίωση των εργασιών του συλλόγου δημιουργούνται με απόφαση του Δ.Σ. επιτροπές εργασίας (μόνιμες ή προσωρινές ανάλογα με πολλές ανάγκες του συλλόγου ). Ανάλογα με το θέμα είναι δυνατόν όπου κρίνει με απόφασή του το Δ.Σ. να υπάρχουν πολλές συνεργαζόμενες επιτροπές.

Σε κάθε επιτροπή συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ορίζει ως συντονιστή σε κάθε επιτροπή εργασίας ένα μέλος του, που έχει την ευθύνη της στελέχωσης της επιτροπής και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της εργασίας της στο Δ.Σ.

Κάθε επιτροπή συνεδριάζει σε χρόνο που καθορίζει η ίδια και μελετά, μεθοδεύει, λαμβάνει αποφάσεις και εκτελεί. Κάθε απόφασή της πρέπει να εγκρίνεται από το Δ.Σ.


 

ΑΡΘΡΟ 21

Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έπειτα από πρόταση μελών του Συλλόγου. Μέλη της θα είναι καταξιωμένοι επιστήμονες στους τομείς α) της προστασίας και διαχείρισης των ρεμάτων και ποταμών, β) της πανίδας και χλωρίδας, γ) της πολεοδομίας και χωροταξίας, δ) της αρχιτεκτονικής, υδραυλικής μηχανικής και άλλων σχετικών ειδικοτήτων.

 

ΑΡΘΡΟ 22

Αρχαιρεσίες
Οι αρχαιρεσίες συντελούνται σε ειδική ΓΣ με το θέμα αυτό. Προ της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μία ημέρα τουλάχιστον πριν την ημέρα ψηφοφορίας με αίτηση (ακόμη και ηλεκτρονική) προς το Δ.Σ. Όλα τα ονόματα των υποψηφίων μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο χωριστά για το Δ.Σ. και χωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι στα ψηφοδέλτια περιλαμβάνονται όλα τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και ότι αυτά είναι ομοιόμορφα και αφού ρυθμισθούν όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες θέματα, κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Οι εκλογείς δικαιούνται να σημειώσουν στα ψηφοδέλτια μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ. και μέχρι 2 σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η ψηφοφορία είναι πάντα μυστική και ως κατάλογος χρησιμοποιείται η κατάσταση των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων. Τα ψηφοδέλτια αριθμούνται με σειρά εξαγωγής από την κάλπη, υπογράφονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής και στη συνέχεια εκφωνούνται τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν προτιμηθεί. Αφού τελειώσει η διαλογή και η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψήφιους που εκλέχτηκαν, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με κλήρωση ενώπιον των ισοψηφισάντων. Από τους μη επιτυχόντες, ανακηρύσσονται κατά σειρά επιτυχίας τους τα αναπληρωματικά μέλη και καλούνται να αναπληρώσουν τυχόν θέση που θα κενωθεί. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και παραδίδεται μαζί με το εκλογικό υλικό στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 23

Εξελεγκτική Επιτροπή

Η εξελεγκτική επιτροπή είναι τριμελής με δυο αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε 2 χρόνια. Ο πρώτος σε ψήφους είναι και ο πρόεδρός της. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του συλλόγου και υποβάλλει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση με τις παρατηρήσεις της μαζί με εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη Αν κάποιο μέλος της Ε.Ε. διαφωνεί, συντάσσει ξεχωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ.

 

 

ΑΡΘΡΟ 24

Τροποποίηση Καταστατικού

Τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου γίνεται κατά τη διάρκεια Καταστατικής Συνέλευσης η οποία συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ., ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή με γραπτή αίτηση του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών. Για την τροποποίηση του καταστατικού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των ¾ των μελών που παραβρίσκονται σε αυτή και με απαρτία το ½ των μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένων.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25

Διάλυση Συλλόγου

Διάλυση του συλλόγου γίνεται όταν ο αριθμός των μελών του είναι λιγότερα από δέκα ( 10), ή όταν το αποφασίσει η ΓΣ .

Ο σύλλογος, με τη διάλυση του, τελεί υπό εκκαθάριση. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση του, λογίζεται ως υφιστάμενος.

Για την διάλυση του συλλόγου χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των ¾ των μελών που παραβρίσκονται σε αυτή και με απαρτία το ½ των μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένων.

 

ΑΡΘΡΟ 26

Εκκαθάριση
Αν ο Σύλλογος διαλυθεί, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση καθορίζει και την τύχη της περιουσίας του. Αν δεν παρθεί σχετική απόφαση, η περιουσία του συλλόγου περιέρχεται σε σωματεία ή οργανώσεις ή ιδρύματα που έχουν σκοπούς που σχετίζονται με προστασία των ρεμάτων και των ποταμών, κατά προτίμηση του Νομού Αττικής. Εκκαθαριστής μπορεί να οριστεί ο πρόεδρος του ΔΣ ή οποιοδήποτε μέλος του σωματείου ή τρίτος, σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ.

Σε περίπτωση διαλύσεως του συλλόγου, για την αποπληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του (αν υπάρχουν) ευθύνεται η τυχόν υπάρχουσα περιουσία του συλλόγου και σε καμία περίπτωση τα μέλη του.

 

ΑΡΘΡΟ 27

Λειτουργία Συλλόγου

Ο σύλλογος λειτουργεί με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα της δομής και της οργάνωσης του. Οι αποφάσεις των οργάνων του λαμβάνονται συλλογικά, με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του συλλόγου. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τη σωματειακή νομοθεσία και τον αστικό κώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ 28

Σφραγίδα
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή με το λογότυπό του,, που γράφει ολόγυρα την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεώς του, το 2016. Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί σωματείων νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 29

Ακροτελεύτιο Άρθρο

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 26 άρθρα, τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ιδρυτική Συνέλευση του συλλόγου και θα υποβληθεί για έγκριση και δημοσίευση στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

 

Αθήνα, 3/4/2016